دانشگاه مرداک

دانشگاه ایلینویز

 

دانشگاه ایلینویزدر Urbana-Champaign همچنینبهعنوان U از I ایلینویزیابهصورتعرفانیبهعنواندانشگاهایلینویزیا UIUC شناختهمیشودیکدانشگاهتحقیقاتیعمومیدرایلینویزوموسسهپرچمداردانشگاهایلینویزاست. سیستم. ایندانشگاهدرسال ۱۸۶۷ بهعنوانیکموسسهاعطایزمینتأسیسشدهاست،ایندانشگاهدرشهرهایدوقلویچامپاینواورباناواقعشدهاست

دانشگاهایلینویزدر Urbana-Champaign عضوانجمندانشگاههایآمریکاستوبهعنوانیکدانشگاهتحقیقاتیدکترا R1 تحتطبقهبندیکارنگیدرموسساتآموزشعالیطبقهبندیمیشودکهبالاترینفعالیتتحقیقاتیرانشانمیدهد. درسالمالی ۲۰۱۷ ،مخارجتحقیقاتیدرایلینویز ۶۴۲ میلیوندلاربودهاست. سیستمكتابخانهدانشگاهدارایدومینكتابخانهبزرگدانشگاهدرایالاتمتحدهبامنابعپسازدانشگاههاروارداست. ایندانشگاههمچنینمیزبانمرکزملیبرنامههایکاربردیابررایانه (NCSA) استوسریعترینرایانهرایانهدریکدانشگاهاست

ایندانشگاهشامل ۱۶ مدرسهودانشکدهاستوبیشاز ۱۵۰ برنامهکارشناسیوبیشاز ۱۰۰ برنامهتحصیلاتتکمیلیراارائهمیدهد. ایندانشگاه ۶۵۱ ساختماندر ۶،۳۷۰ هکتار (۲،۵۷۸ هکتار) وبودجهعملیاتیسالانهآندرسال ۲۰۱۶ بالغبر ۲ میلیارددلارداشتهاست. دانشگاهایلینویزدر Urbana-Champaign همچنینیکمرکزتحقیقاتیپارکرابرایمراکزنوآوریبرایبیشاز ۹۰ شرکتنوپاوشرکتهایچندملیتی،ازجمله Abbott ،AbbVie ،Caterpillar ،Capital One ،Dow ،State Farm و Yahoo انجاممیدهد.

ازاکتبرسال ۲۰۱۸ ، ۳۰ برندهجایزهنوبل، ۲ برندهجایزهتورینگو ۱ مدالآوررشته،بهعنوانفارغالتحصیلان،اعضایهیئتعلمییامحققاندردانشگاهوابستهاند

پردیس ها و امکانات

امکاناتاصلیتحقیقاتیودانشگاهیتقریباًبهطورمساویبینشهرهایدوقلویاروباناوچمپاین،کهبخشیازکلانشهرشامپاین- اوربانااست،تقسیممیشود. زمینههایتحقیقاتیدانشکدهکشاورزی،مصرفکنندهوعلوممحیطیازجنوبازاروباناوچامپاینبهسمتساویوشامپاینکانتیکشیدهمیشود. ایندانشگاهدارایباغهایرسمیویکمرکزهمایشدرنزدیکیمونتیلودرپارکآلرتوناست. چهارربعاصلیمرکزدانشگاهراتشکیلمیدهندوازشمالبهجنوبترتیبدادهشدهاند. چهارضلعی Beckman و Quadrangle جانباردینمرکزدانشگاهرااشغالمیکنند. Boneyard Creek درچهارگوشجانباردین،​​درحالموازیباخیابانگرین،جریاندارد. چهارضلعی Beckman ،بانام Arnold Orville Beckman ،دردرجهاولازواحدهایتحقیقاتیوآزمایشگاههاتشکیلشدهاست،وداراییکتقویمخورشیدیبزرگاستکهشاملیکچشمیوچندینچشمهمساست. چهارضلعیاصلیوچهارگوشجنوبیبلافاصلهپسازچهارجانجانباردیندنبالمیشوند. بخشاولبخشبزرگیازبخشهنروعلوملیبرالدانشگاهراتشکیلمیدهد،درحالیکهدومیبسیاریازساختمانهایکالج ACES راکهدرنقشهدانشگاهقرارگرفتهاست،تشکیلمیدهد

اینپردیسبهدلیلمنظرهومعماریوهمچنیننقاطدیدنیمشخصشناختهشدهاست. توسط T.A بهعنوانیکیاز ۵۰ “کالجهنر” دانشگاهیادانشگاهشناختهشد. گینسدرکتابخود “پردیسبهعنوانیکاثرهنری”  اینپردیسهمچنیندارایتعدادیساختمانوسایتدرثبتنامملیاماکنتاریخیازجملههالکهالر،رصدخانهنجوم،تالارلوئیزفیر،کتابخانهاصلی،منطقهتاریخیمزرعهلبنیاتآزمایشیوطرحهایفردااست. فرودگاهدانشگاهایلینویزویلاردیکیازمعدودفرودگاههاییاستکهمتعلقبهیکموسسهآموزشیاست

دراکتبر ۲۰۱۱ ،مؤسسه Sowable Endowments درکارتگزارشپایداریدانشکده ۲۰۱۱ ،درجه B رابهدانشگاهاهداکرد. نقاطقوتذکرشدهدراینگزارششاملتصویبدانشگاهازمعیارهایطلای LEED برایکلیهساختوسازهایجدیدونوسازیهایاساسیودسترسیعمومیآنبهاطلاعاتسرمایهگذاریموقوفهاست. ایندانشگاهلیستیازداراییهایموقوفاتوسابقهرایگیریسهامدارانآنرادردسترسعمومقرارمیدهد. نقاطضعفمناطقیازجملهمشارکتدانشجویانواولویتهایسرمایهگذاریاست. کمیتهپایداریدانشجوییمجازبهاختصاصبودجهازهزینهفناوریانرژیپاکوهزینهمحیطزیستمحیطیپایداردردانشگاهاست،درحالیکهدانشگاهدرنظرداردبازدهسرمایهگذاریرابهینهکند،امادرموردتحقیقیاسرمایهگذاریدرصندوقهایانرژیتجدیدپذیریاجامعهاظهاراتعمومینکردهاست. بودجهوامتوسعهبااینحال،بزرگترینضعفپایداریدانشگاه،مشارکتسهامدارانآناست،زیرادانشگاههیچاظهارنظرعمومیدربارهمالکیتفعالیاسیاسترایگیریدرموردپروکسینکردهاست

 

درحالحاضر،دانشگاهایلینویزدارای ۱۱ ساختماندارایمجوز LEED است. سهموردازاینهادارایگواهینامهپلاتینهستندتسهیلاتآموزشیتجاری،تالارلینکلنوتالار Bousfield). سهنمونهازطلاهستند (تسهیلاتمحاسباتملی Petascale ،تالار Nugent ،تالار Wassaja). بقیهنقرهایهستند (Ikenberry Dining Hall،Laborator Evers،Laborator of Engineering Newmark،موسسهخدماتآتشنشانیایلینویزوهافهال

صدراعظمریچاردهرماندراظهاراتخوددربارهایجاددفترپایداریدرسپتامبر ۲۰۰۸ اظهارداشت: “منمیخواهماینموسسهرهبرپایداریباشد.” درفوریه ۲۰۰۸ ،ویکالجودانشگاهروسایدانشگاهتعهداتاقلیمیراامضاکرد. متعهدشدکهدانشگاهایلینویزدرراستایخنثیسازیآبوهوااقدامیانجامدهد

 

 

رتبه بندی

درگزارشاخباروجهانآمریكادرسال ۲۰۱۹ (USNWR) گزارش “بهترینکالجهایآمریكا” ،برنامهدانشگاهی UIUC دربین دانشگاههای ملیبهرتبه ۴۶ رسیدهوبرایسیزدهمیندربیندانشگاههایدولتیگرهخوردهاست. برنامهفارغالتحصیلانبیشاز ۴۰ رشتهداشتکهدربین ۲۵ کشوربرترتوسط USNWR قرارگرفتند،ازجمله ۱۵ مورددرپنجگروهبرتر. ایالاتمتحدهنیوزوگزارشجهانیبرنامههایحسابداریکارشناسیوکارشناسیارشدبهترتیبدوموسومرادرایالاتمتحدهدررتبههایسال ۲۰۱۶ خودقراردادهاست. کالجتجاری Gies دررتبه ۴۷ درسطحملیقرارگرفت. دانشکدهمهندسیبرایرتبهششمدرمقطعکارشناسیارشد،با ۹ رشتهدربیندهرتبهبرترقرارگرفت. علومکامپیوتردررتبهپنجمکشورقرارگرفت؛شیمیوفیزیکنیزدربینفارغالتحصیلاندرردهدهبرترقرارگرفتند. دانشکدهآموزشوپرورشتوسط USNWR دررتبه ۲۴ ،بهطورکلی،با ۳ برنامهدربیندهبرتررتبهبندیشد. برنامهفارغالتحصیلانبرنامهریزیشهریدردانشکدههنرهایزیباوکاربردیتوسط Planetizen دررتبهسومکشوریقرارگرفت؛دانشکدهعلوماطلاعاتدررتبهیککشورقرارگرفتوششبرنامهدربیندهبرترقرارگرفت. ایندانشگاههمچنینبهعنوان “Ivy Public” درنشریاتعمومی Ivies: پرچمداراندانشگاههایعمومیآمریكا (۲۰۰۱) توسطهاواردومتیوگرینثبتشد

مرکزسنجشعملکرددانشگاه (MUP) رتبهدانشگاهدانشگاهایلینویزدراوربانا – چمپاینرادربین ۲۵ دانشگاهبرترکشوردارد. امورمالیشخصیکیپلینگردرفهرست ۱۰۰ صدارزشدرکالجهایعمومی،ایلینویرادررتبه ۳۶ قرارداد،که “کیفیتدانشگاهی،هزینهوکمکهایمالیرااندازهگیریمیکند.” اینمدرسهبهتریناست.

بررسیپرینستونرتبهاولایلینویزرادرلیستمدارسبرترحزبدرسال ۲۰۱۶ قرارداد. درسطحبینالمللی،ایندانشگاهبارتبهبندیعلمیدانشگاههایجهانی (ARWU) دررتبه ۲۹ جهانقرارداردومهندسی UIUC دررتبهچهارمقراردارد؛همچنینتوسطرتبههایدانشگاهجهانیتایمزبارتبه ۳۷ ورتبه ۷۱ درجهانتوسطرتبههایدانشگاهجهانی QS. مرکزرتبهبندیدانشگاههایجهانی (CWUR) رتبهبندیدانشگاهایلینویزدر Urbana – Champaign بهعنوان ۳۲مینبهتریندانشگاهدرجهانبرایسالهای ۲۰۱۸-۱۹٫

UIUC همچنینرتبه ۲۵ دانشگاهنوآورتریندانشگاههایجهانرامنتشرکردهتوسطرویترز

UIUC همچنیندررتبهبندیرتبههایمعتبرجهانی Times Higher Education for 2018 دررتبه ۳۲ جهانقراردارد. فهرستشاخصطبیعت UIUC دربینموسساتبرتردانشگاهیجهاندررتبه ۳۳ قراردارد

مدرکلیسانسآنلایندانشگاهایلینویزدرزمین،جامعهوپایداریمحیطزیستتوسط “کالجهایغیرانتفاعیآنلاین” دررتبهششمجایگرفت

دانشگاه ایلینوی در اربانا—شمپیندر نظام رتبه‌بندی شانگهای همواره از رتبه بالاییبرخورداربوده‌است. درسال۲۰۱۴، رتبه ۲۸ را از آن خود کرده‌است. در زمینه مهندسیوعلومکامپیوتر،رتبه۴ و در زمینه علومرتبه۳۸ را بدست آورده است مقطع کارشناسی این دانشگاه رتبه ۴۱ را در بین دانشگاه‌های آمریکا کسب کرد

این دانشگاه به‌ویژه در رشته فیزیکمادهچگالازتمامدیگردانشگاه‌هایآمریکارتبهٔبالاتریدارد

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایل به شرکت در بحث هستید؟
در صورت تمایل مشارکت کنید!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *