مطالب توسط rabin

اقامت دائم کانادا و روشهای آن

اخذ اقامت دائم کانادا و بررسی راه های آن   قوانین اقامت دائم کانادا امروزه کانادا یکی از مهاجر پذیرترین کشورهای دنیا می باشد و هر ساله شرایط را برای جذب مهاجرین بهتر از قبل می نماید. آنچه که به امتیاز این کشور در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی مانند آلمان، اتریش و هلند که […]

تحصیل در کانادا

کانادا به عنوان دومین کشور پهناور در جهان با وسعت ۱۰ برابر وسعت ایران و جمعیتی در حدود ۳۵ میلیون نفر، به دلیل بستر مناسب فرهنگی، رفاهی، بهداشتی و آموزشی مورد توجه اغلب مهاجران برای تحصیل، کار و زندگی می باشد. کشور کانادا به دلیل مجاورت و همسایگی با کشور ایالات متحده آمریکا و دارا […]

نیوبرانزویک — پایلوت آتلانتیک

نیوفاندلند و لابرادور شرقی ترین استان کانادا است. در منطقه آتلانتیک این کشور واقع شده است و از منطقه ای جزایر نیوفاندلند و منطقه قاره ای لابرادور به شمال غربی تشکیل شده است و مساحت ترکیبی آن ۴۰۵،۲۱۲ کیلومتر مربع است. در سال ۲۰۱۸ ، جمعیت استان ۵۲۵،۰۷۳ نفر تخمین زده شد. حدود ۹۲٪ از […]

نیوفانلند و لابرادور – پایلوت آتلانتیک

نیوفاندلند و لابرادور شرقی ترین استان کانادا است. در منطقه آتلانتیک این کشور واقع شده است و از منطقه ای جزایر نیوفاندلند و منطقه قاره ای لابرادور به شمال غربی تشکیل شده است و مساحت ترکیبی آن ۴۰۵،۲۱۲ کیلومتر مربع است. در سال ۲۰۱۸ ، جمعیت استان ۵۲۵،۰۷۳ نفر تخمین زده شد. حدود ۹۲٪ از […]

نوا اسکاشیا – پایلوت آتلانتیک

استانی در شرق کانادا است. این استان با جمعیت ۹۲۳،۵۹۸ نفر از سال ۲۰۱۶ ، پرجمعیت ترین استان از بین سه استان دریایی کانادا و چهار استان آتلانتیک است. این دومین استان پرجمعیت کشور و دومین استان کوچک کشور از نظر مساحت است ، هر دو پس از همسایگی جزیره پرنس ادوارد ، مساحت آن […]

جزیره پرنس ادوارد – روش پایلوت آتلانتیک

جزیره پرنس ادوارد (PEI) استان کانادا و یکی از سه استان دریایی است. این استان از نظر مساحت و جمعیت کوچکترین استان کانادا است ، اما پرجمعیت ترین استان است. بخشی از سرزمین های سنتی میکماق ، در دهه ۱۷۰۰ به مستعمره انگلیس تبدیل شد و در سال ۱۸۷۳ به عنوان استان به کانادا تبدیل […]

اقامت دائم کانادا به روش پایلوت آتلانتیک

درباره pilot Pilot مهاجرت روستایی و شمالییک برنامه محور جامعه است. این برنامه برای ایجاد مزایای مهاجرت اقتصادی به جوامع کوچکتر با ایجاد راهی برای اقامت دائم برای کارگران ماهر خارجی که می خواهند در یکی از جوامع شرکت کننده زندگی و کار کنند ، زندگی می کند. درباره روند ۴ مرحله برای درخواست اقامت […]

CAQ

با توجه به شیوع  ویروس کرونا خدمات اداره مهاجرت کانادا در استان کبک نیز دستخوش تغییراتی شده و امکان بارگذاری مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی سی ای کیو فراهم گردیده است. در شرایط عادی دانشجویان برای دریافت گواهی سی ای کیو، در سایت فرم آنلاین را پر کرده و سپس ارسال مدارک به مرکز […]

اقامت دائم کانادا به روش پایلوت آتلانتیک

مهاجرت به کانادا با طرح پایلوت استان های آتلانتیک برنامه مهاجرتی پایلوت آتلانتیک یکی از برنامه های جدید اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) است که برای مهاجران ماهر و فارغ التحصیلان دانشگاه ها و کالج های کانادایی استان های آتلانتیک که قصد دارند در همین استان ها زندگی کنند، طراحی شده است. این […]

دانشگاه ایلینویز

  دانشگاه ایلینویزدر Urbana-Champaign همچنینبهعنوان U از I ایلینویزیابهصورتعرفانیبهعنواندانشگاهایلینویزیا UIUC شناختهمیشودیکدانشگاهتحقیقاتیعمومیدرایلینویزوموسسهپرچمداردانشگاهایلینویزاست. سیستم. ایندانشگاهدرسال ۱۸۶۷ بهعنوانیکموسسهاعطایزمینتأسیسشدهاست،ایندانشگاهدرشهرهایدوقلویچامپاینواورباناواقعشدهاست دانشگاهایلینویزدر Urbana-Champaign عضوانجمندانشگاههایآمریکاستوبهعنوانیکدانشگاهتحقیقاتیدکترا R1 تحتطبقهبندیکارنگیدرموسساتآموزشعالیطبقهبندیمیشودکهبالاترینفعالیتتحقیقاتیرانشانمیدهد. درسالمالی ۲۰۱۷ ،مخارجتحقیقاتیدرایلینویز ۶۴۲ میلیوندلاربودهاست. سیستمكتابخانهدانشگاهدارایدومینكتابخانهبزرگدانشگاهدرایالاتمتحدهبامنابعپسازدانشگاههاروارداست. ایندانشگاههمچنینمیزبانمرکزملیبرنامههایکاربردیابررایانه (NCSA) استوسریعترینرایانهرایانهدریکدانشگاهاست ایندانشگاهشامل ۱۶ مدرسهودانشکدهاستوبیشاز ۱۵۰ برنامهکارشناسیوبیشاز ۱۰۰ برنامهتحصیلاتتکمیلیراارائهمیدهد. ایندانشگاه ۶۵۱ ساختماندر ۶،۳۷۰ هکتار (۲،۵۷۸ هکتار) وبودجهعملیاتیسالانهآندرسال ۲۰۱۶ بالغبر ۲ میلیارددلارداشتهاست. دانشگاهایلینویزدر Urbana-Champaign همچنینیکمرکزتحقیقاتیپارکرابرایمراکزنوآوریبرایبیشاز ۹۰ شرکتنوپاوشرکتهایچندملیتی،ازجمله Abbott ،AbbVie […]