Manitoba

/
ایالت Manitoba از 243 داوطلب دعوت کرده است تا از طریق برنامه ی است…

اقامت دائم کانادا

/
ایالت Saskatchewan در تاریخ 8 اپریل در یک اقدام جدید از 279 دا…

مهاجرت کانادا

/
کانادا در چهار ماه نخست 2021 برای 44.124 داوطلب مهاجرت دعوت نام…

اقامت دائم در کانادا

/
کانادا در تاریخ 31 مارچ از 284 داوطلب برای مهاجرت دعوت کرده اس…

Ontario

/
ایالت Ontario در تاریخ سوم مارچ از126 داوطلب مهاجرت مسلط به زبان فرانسو…

PNP

/
ایالت British Columbia تعداد 444 دعوت نامه برای متقاضیان مها…
/
برنامه ی مهاجرتی ایالت Saskatchewan Immigrant Nominee Program از…

PNP

/
ایالت Manitoba در آخرین برنامه ی ایالتی خود 296 دعوت نامه برای د…

Work Permit

/
دولت کانادا سیاست جدیدی را جهت کمک به دانشجویان بین المللی که …
vancouver

اقامت دائم کانادا و روشهای آن

/
اخذ اقامت دائم کانادا و بررسی راه های آن   قوانین اقام…