Express Entry

/
در تاریخ 12 می کانادا از 557 داوطلب اکسپرس اینتری دعوت کرده است تا برای…

Ontario’s Express Entry

/
ایالت Ontario در تاریخ 13 اپریل از 528 داوطلب اکسپرس اینتری با تجربه ک…

اقامت دائم کانادا

/
ایالت Saskatchewan در تاریخ 8 اپریل در یک اقدام جدید از 279 دا…

مهاجرت کانادا

/
کانادا در چهار ماه نخست 2021 برای 44.124 داوطلب مهاجرت دعوت نام…

اقامت دائم در کانادا

/
کانادا در تاریخ 31 مارچ از 284 داوطلب برای مهاجرت دعوت کرده اس…

Ontario

/
ایالت Ontario در تاریخ سوم مارچ از126 داوطلب مهاجرت مسلط به زبان فرانسو…

PNP

/
ایالت British Columbia تعداد 444 دعوت نامه برای متقاضیان مها…
/
برنامه ی مهاجرتی ایالت Saskatchewan Immigrant Nominee Program از…
/
برنامه ی مهاجرتی (PEI PNP)  جزیره ی  Prince Edward مجموعا 121 دعو…
/
برنامه ی مهاجرتی ایالت آلبرتا در تاریخ 10  February از 200 داوطلب دوت …