نوشته‌ها

برنامه های استانی آلبرتا

/
در اولین قرعه کشی PNP سال، آلبرتا 250 کاندید اکسپرس انتری را …

برنامه های استانی کانادا

/
کانادا از 613 نامزد اکسپرس انتری برای درخواست اقامت دائم در 24 نو…

برنامه های استانی کانادا

/
کانادا امسال 19 قرعه کشی اکسپرس اینتری برای نامزدهای PNP برگزار کرده…

Saskatchewan

/
ایالت Saskatchewan از 496 داوطلب مهاجرت در قرعه کشی جدید PNP در…

اکسپرس اینتری ایالت آلبرتا

/
آلبرتا 2761 داوطلب مهاجرت را دعوت کرده است تا برای نامزدی استانی د…

اکسپرس انتری Ontario

/
ایالت Ontario چهارمین قرعه کشی PNP را برای داوطلبان اکسپرس انتری بر…

برنامه های استانی British Columbia

/
British Columbia از ابتدای سال 2021 -5782 دعوت نامه برای درخو…

Express Entry

/
در تاریخ 12 می کانادا از 557 داوطلب اکسپرس اینتری دعوت کرده است تا برای…

Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP)

/
ایالت Manitoba در تاریخ 6 می از 150 داوطلب دعوت کرده است که این …

Saskatchewan Immigration Program

/
ایالت Saskatchewan در تاریخ 6 می از 259 داوطلب مهاجرت دعوت کرده است …