نوشته‌ها

اکسپرس انتری Ontario

/
ایالت Ontario چهارمین قرعه کشی PNP را برای داوطلبان اکسپرس انتری بر…

برنامه های استانی British Columbia

/
British Columbia از ابتدای سال 2021 -5782 دعوت نامه برای درخو…

Express Entry

/
در تاریخ 12 می کانادا از 557 داوطلب اکسپرس اینتری دعوت کرده است تا برای…

Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP)

/
ایالت Manitoba در تاریخ 6 می از 150 داوطلب دعوت کرده است که این …

Saskatchewan Immigration Program

/
ایالت Saskatchewan در تاریخ 6 می از 259 داوطلب مهاجرت دعوت کرده است …

British Columbia

/
ایالت British Columbia در تاریخ 27 اپریل از 362 داوطلب مهاجرت …

Saskatchwan PNP draw

/
ایالت Saskatchewan در تاریخ 22 اپریل از 269 داوطلب مهاجرت دعوت…

برنامه های استانی کانادا، ایالت کبک

/
ایالت کبک یک برنامه ی اقتصادی- مهاجرتی برای جذب نیروی کار خارجی دارای…

Prince Edward Island

/
Prince Edward در تاریخ 15 اپریل 156 دعوت نامه از طریق Prince Edwa…

Ontario’s Express Entry

/
ایالت Ontario در تاریخ 13 اپریل از 528 داوطلب اکسپرس اینتری با تجربه ک…