نوشته‌ها

Ontario’s Express Entry

/
ایالت Ontario در تاریخ 13 اپریل از 528 داوطلب اکسپرس اینتری با تجربه ک…

Manitoba

/
ایالت Manitoba از 243 داوطلب دعوت کرده است تا از طریق برنامه ی است…

اقامت دائم در کانادا

/
کانادا در تاریخ 31 مارچ از 284 داوطلب برای مهاجرت دعوت کرده اس…

Saskatchewan Immigrant Nominee Program

/
ایالت Saskatchewan در تاریخ 11 مارچ از 248 داوطلب دعوت کرد ت…

Ontario

/
ایالت Ontario در تاریخ سوم مارچ از126 داوطلب مهاجرت مسلط به زبان فرانسو…

PNP

/
ایالت British Columbia تعداد 444 دعوت نامه برای متقاضیان مها…
/
برنامه ی مهاجرتی ایالت Saskatchewan Immigrant Nominee Program از…
/
برنامه ی مهاجرتی (PEI PNP)  جزیره ی  Prince Edward مجموعا 121 دعو…

PNP

/
ایالت Manitoba در آخرین برنامه ی ایالتی خود 296 دعوت نامه برای د…

PNP

/
در تاریخ February 2, 2021 از طریق برنامه ی ایالتی British Colu…